Súkromie

VÝLETY V TURECKU CESTOVNÁ KANCELÁRIA

HOLIDAY IN TURKEY TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Kızlarpınarı mah. Öğretmenevi Sok. No: 3 C ALANYA

VÝLETY v TURECKU

INFORMÁCIE OHĽADNE SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážení klienti,

radi by sme Vás informovali o tom, akým spôsobom nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s nákupom nášho výletu ponúkaného našej spoločnosti VÝLETY V TURECKU CESTOVNÁ KANCELÁRIA, Kızlarpınarı mah. Öğretmenevi Sok. No: 3 C ALANYA. Týmto dokumentom plníme voči Vám našu informačnú povinnosť v zmysle článok 12, článok 13 a článku 14 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov, o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len GDPR) a povinnosti podľa zákona č.101 / 2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

  1. Kto je správcom Vami poskytnutých osobných údajov a ako ho môžete kontaktovať?

Správcom Vami poskytnutých osobných údajov je naša spoločnosť VÝLETY V TURECKU CESTOVNÁ KANCELÁRIA so sídlom: Adresa: Kızlarpınarı mah. Öğretmenevi Sok. No: 3 / C ALANYA Alanya, Turkey. Prevádzková doba: Pondelok – Nedeľa od 8:00 do 21:00 hod. Môžete tiež kontaktovať slovensky hovoriaceho delegáta na whats App, Viber, Messenger tel. (+90 543 727 51 07)(+ 90 850 307 65 77). 

Naším obchodným partnerom v Českej republike je: MBJ servis sro, Budějovická 2056/96, 140 00, Praha 4 – Krč, prostredníctvom ktorej nás môžete tiež kontaktovať v prevádzkovej dobe: pondelok-piatok 10:00 hod-16: 00, hod, sobota + nedeľa: ZATVORENÉ alebo na tel.číslo: +420 244 402 289. Písomne ​ nás môžete kontaktovať pomocou elektronickej pošty na adrese: info@vyletyvturecku.sk

  1. Aké kategorie používame na spracovanie Vašich osobných údajov?

V prípade, že ste sa v našej spoločnosti registroval či vykonali a zrealizovali objednávku nami ponúkaného výletu prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese: www.vyletyvturecku.cz, spracovávame nasledujúce osobné údaje:

* Meno a priezvisko * Doručovacia a fakturačná adresa, štát * Telefónne číslo * E-mailová adresa

  1. Ako pristupujeme k spracovávaniu osobných údajov? Na aké účely používame vaše osobné údaje A čo je právnym základom pre spracovanie Vašich  odobných údajov? Aké sú naše oprávnené záujmy pri spracovaní Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracovávame preto, aby sme mohli naplniť účel Vašej objednávky, ktorú ste s nami uzavreli / a. (Spracovanie podľa článku 6, odsek 1, písm.b -GDPR). S ohľadom na formu akým ponúkame náš produkt Vám nemôžeme naše služby poskytnúť, bez toho aby sme od Vás nemali nasledujúce osobné údaje v podobe: * Vášho mena a priezvisko * Vášho telefónneho čísla *

VÝLETY V TURECKU CESTOVNÁ KANCELÁRIA, HOLIDAY IN TURKEY TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kızlarpınarı mah. Öğretmenevi Sok. No: 3 C ALANYA

*V prípade, že ste sa u nás zaregistrovali bude takisto využívaná Vaša e-mailová adresa za účelom priameho marketingu, aby sme Vás mohli informovať o nových akciách, ktoré by Vás mohli zaujímať o ponúkaných zľavách či iných výhodách. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme upozorniť, že máte právo podať námietku podľa Čl.21-GPRD proti spracovaniu Vašich osobných údajov z dôvodu našich oprávnených záujmov, ako sme ich vymedzili vyššie. Túto námietku adresujte na emailovú adresu info@vyletyvturecku.sk alebo písomne ​​na adresu sídla našej spoločnosti prípadne partnera v ČR citovaného pozri vyššie. Ďalej spracovávame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili / a v písomnej podobe (ak sa tak z Vašej strany stalo) (spracovanie podľa ods.1, písm a), -GDPR. Rozsah takto spracovaných osobných údajov je bližšie uvedený v bode č.3 tejto informácie. Na základe Vášho súhlasu (ak nám ho udelíte) spracovávame Vaše osobné údaje na marketingové účely v podobe zasielanie ponúk / newsletteru. ̈

  1. Kto je príjemcom Vašich osobných informácií?

Príjemcom Vašich osobných údajov je primárne naša spoločnosť.

  1. Ako dlho budú Vaše  osobné údaje spracované?

Osobné údaje, na ktoré nám bol z Vašej strany daný súhlas k ich spracovaniu (e-mailová adresa) a ktoré sú v súhlase popísané, budú spracované po dobu, na akú bol Vás súhlas udelený. Pokiaľ sa jedná o osobné údaje, ktoré spracovávame na základe príslušných ustanovení vyplývajúcich z GDPR (pozri článok 3 vyššie), tak budú spracovávané po dobu nutnú k realizácii Vašej objednávky.

  1. Ako budú Vaše osobné údaje chránené?

Vaše osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe v elektronickom systéme spoločnosti spoločnosti VÝLETY V TURECKU CESTOVNÁ KANCELÁRIA. Všetky osoby na strane našej spoločnosti, ktoré prichádza do styku s osobnými údajmi, boli pre daný účel preškolené a preverené. Elektronicky spracovávané osobné údaje sú uchovávané v zabezpečenej databáze.

  1. Aké sú Vaše práva so spracovaním osobných údajov?

Dovoľujeme si Vás týmto informovať o Vašich právach, ktoré súvisia so spracovaním Vašich osobných údajov: * Ak ste udelili / a Váš súhlas so spracovaním osobných údajov vo forme súhlasu, máte právo Vami udelený súhlas kedykoľvek odvolať. Vaše odvolanie súhlasu môžete urobiť prostredníctvom písomného oznámenia zaslaného prostredníctvom pošty na adresu nášho sídla (pozri č. 1 vyššie) alebo elektronicky na adresu: info@vyletyvturecku.sk s tým, že v odvolaní uvediete Vašu identifikáciu v podobe mena, priezviska a e-mailové adresy. V súvislosti s odvolaním Vášho súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov si Vás dovoľujeme informovať, že VÝLETY V TURECKU CESTOVNÁ KANCELÁRIA je naďalej oprávnená spracovávať Vaše osobné údaje, ak je účel spracovania založený iným dôvodom predvídaným GDPR, než je Váš súhlas. Súčasne si Vás dovoľujeme upozorniť, že v prípade odvolania Vášho súhlasu nie je akokoľvek dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov vyplývajúce z Vami udeleného súhlasu. Teda aj po odvolaní Vášho súhlasu bude spracovanie Vašich osobných údajov z našej strany v čase platnosti Vášho súhlasu naďalej považované za zákonné.

VÝLETY V TURECKU CESTOVNÁ KANCELÁRIA HOLIDAY IN TURKEY TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kızlarpınarı mah. Öğretmenevi Sok. No: 3 C ALANYA

*Máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom v rozsahu podľa čl. 15 GDPR. * Máte právo na opravu poskytovaných osobných údajov podľa čl. 16 GDPR * Máte právo požadovať vymazanie Vašich osobných údajov podľa čl. 17 GDPR * Máte právo požadovať obmedzenia spracovania Vašich osobných údajov podľa článku 18 GDPR * Máte právo na prenosnosť Vašich osobných údajov k inému správcovi podľa Čl.20 GDPR, tj. môžete nás požiadať o odovzdanie Vašich osobných údajov k inému správcovi * Máte právo podať proti nám ako správcovi Vašich osobných údajov sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov https: //www.uoou .sk (Článok 77 GDPR) Ak sa rozhodnete niektorú z uvedených práv využiť, máme povinnosť Vás identifikovať, teda overiť, či o výkon práv žiada osoba, ktorej sa nami spracúvané osobné údaje týkajú.

  1. Spracovávame citlivé osobné údaje?

Nie. 

  1. Čo je spracovanie osobných údajov?

Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbory osobných údajov, nech je vykonávaná mechanicky alebo pomocou automatických postupov. Spracovanie zahŕňa zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, používanie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovaní, obmedzenia, vymazávanie alebo zničenie osobných údajov.

  1. Ďalšie informácie

Ak zmeníme účel spracovania Vašich osobných údajov, budeme Vás o tom vopred informovať. Pokiaľ by Vám bolo čokoľvek v tejto informácii nejasného, ​​sme pripravení Vaše otázky odpovedať. Ak túto informáciu zmeníme, budeme Vás o zmene informovať.