Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

internetového portálu vyletyvturecku.sk

platné a účinné od 15. februára 2020

pre rezervácie a predaj výletov, vstupeniek zábavných, zážitkových alebo iných akcií na využitie volného času prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.vyletyvturecku.sk

ÚVODNE USTANOVENIE

1.1. Organizátor

1.1.1. Internetový portál vyletyvturecku.sk je prevádzkovaný obchodnou spoločnostou: Výlety v Turecku so sídlom v Alanyi Öğretmenevi Sok. 3 / C 07400. (dalej taktiež len „Organizátor“).

1.2. Obchodným Partnerom

1.2.1. Obchodným partnerom Organizátora uvedeného vyššie je obchodná spoločnost MBJ servis s.r.o., IČ 07931433, so sídlom na adrese Budějovická 2056/96, 140 00, Praha 4 -Krč, zapísanou v obchodnom registri vedeným Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 310073 (dalej taktiež len „Obchodný partner“).

1.2.2. Kontaktné údaje Organizátora sú nasledujúce:

a) telefon: +90 850 307 65 77
b) elektronická adresa (e-mail): info@vyletyvturecku.sk
c) adresa pre doručovanie listov : Öğretmenevi Sok. 3 / C
07400 Alanya

1.2.3. Kontaktné údaje Obchodného partnera:

a) telefon: +420 244 402 289
b) elektronická adresa (e-mail): info@vyletyvturecku.sk
c) adresa pre doručovnie listov : Budějovická 2056/96, 140 00, Praha 4 -Krč

1.3. Webový portál vyletyvturecku.sk

1.3.1. Organizátor prevádzkuje na internetovej doméne dostupnej na adrese (URL) vyletyvturecku.sk
on-line systém ponúka klientom rezervácie a nákup výletov, vstupeniek na kultúrne, spoločenské,
zábavné, zážitkové, športovné alebo iné akcie pre využitie volného času. Organizátor na webovom
portály zverejňuje ponuky výletov a vstupeniek.

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Organizátor sa zaväzuje pre klienta zaistit výlet a potrebné vstupenky na základe zmluvy uzavrenej postupom podla čl. 3 a klient sa zaväzuje za výlet a vstupenky zaplatiť spôsobom podla čl. 4.

3. UZAVRETIE ZMLUVY

3.1. Portál obsahuje informácie o výletoch v podobe ponúk, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých výletov. Ceny výletov sú uvedené vrátane všetkých súvisiacich poplatkov. Registračný poplatok vo výške 20% z ceny výletov nezahrňuje daň z pridanej hodnoty, pretože všetky ponúkané výlety sú realizované v krajinách mimo Europskou úniu, pri ktorých sa daň z pridanej hodnoty neuplatňuje.

3.2. Ceny výletov zostávajú v platnosti po dobu, ked sú zobrazované na webovom portály. Tímto ustanovením nieje obmedzená možnost predávajúceho uzavriet zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

3.3. Zmluva sa uzatvára elektronicky, a to na základe vyplnenia a odoslania objednávkového formulára, ktorý sa klientovi zobrazí, po kliknutí na vybraný názov výletu. Následne klient vyplní termín a počet osob a klikne na tlačítko „ZAREZERVUJTE IHNED“ , následne sa otvorí tzv. Rezervačný formulár, pričom objednávkový formulár obsahuje informácie o:

a) objednanom výlete,
b) spôsob úhrady ceny výletu,
c) ubytovacom hotely,

3.4. Pred odoslaním objednávky vytvorenej podla predchádzajúceho článku Obchodných podmienok je Klientovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to i s ohladom na možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky Klientom. Objednávku Klient odošle kliknutím na tlačítko „Odoslať“., pričom vyplnená a odoslaná objednávka sa považuje za návrh na uzavrenie zmluvy. Podmienkou odoslania objednávky je odsúhlasenie týchto Obchodných podmienok, ktoré predstavujú čast zmluvy. Údaje uvedené v objednávke sú Organizátorom považované za správne. Organizátor najneskor do 24 hodin, potvrdí obdržanie objednávky Klientova elektronickou poštou, a to na Elektronickú adresu zákazníka uvedenú v objednávke.

3.5. Zmluva je uzavretá okamihom doručenia prijatia objednávky (akceptáciou) Organizátorom, ktorá je Organizátorom zaslaná Klientovi elektronická pošta a to na Elektronickú adresu Klienta, pričom prijatie objednávky (akceptácia) sa považuje za doručenie bezprostredne po jej odoslaní Organizátorom.

3.6. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť uzavretie zmluvy, a to aj bez udania dôvodov.

3.7. U niektorých výletov môže dôjsť k zmene termínu alebo jeho zrušenie z kapacitných, klimatických alebo organizačných dôvodov. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť Klientovi zvolený termín v objednávke, pričom o tejto možnosti musí byť Klient včas informovaný a ak náhradný termín neakceptuje môže od zmluvy odstúpiť a má nárok na vrátenie zaplateného registračného poplatku.

3.8. Klient súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady vzniknuté Klientovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Klient sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4. CENA VÝLETOV A PLATOBNE PODMIENKY

4.1. Cena výletu je uvedená v ponuke, pričom v rámci jednej Objednávky nemôže Klient objednať viac výletov.

4.2. Cena výletu v ponuke je uvádzaná vrátane všetkých poplatkov (k tomuto bližšie čl. 3.1.).

4.3. Klient môže v rámci objednávky vybrať spôsob úhrady ceny výletu a to jedným z nasledujúcich spôsobov:

• bezhotovostne prevodom na bankový účet Obchodného partnera Organizátora

ComGate Payments, a.s.
       Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
       E-mail: platby-podpora@comgate.cz
       Tel:  +420 228 224 267

• bezhotovostne platobnou kartou. (Momentálne v riešení)

4.4. Organizátor vždy požaduje od Klienta registračný poplatok vo výške 20% z celkovej ceny výletu.

4.5. V prípade úhrady registračného poplatku vo výške 20% z ceny výletu prevodom na bankový účet Obchodného partnera Organizátora je suma zodpovedajúca tejto cene splatná do 72 hodín od uzavretia zmluvy, pričom v rámci akceptácie objednávky, ktorou je Zmluva uzatvorená sú zaslané tiež platobné údaje. Do okamihu pripísania bezhotovostnej platby na účet Obchodného partnera Organizátora nedôjde k záväznému potvrdeniu výletu. Klient berie na vedomie, že Organizátor môže u niektorých výletov cenu v čase meniť. V prípade, že sa cena požadovaného výletu v období medzi odoslaním Objednávky a uzavretím zmluvy zmení, bude Organizátor o tejto skutočnosti Klienta informovať s návrhom dohody ďalšieho postupu.

4.6. Povinnosť úhrady ceny registračného poplatku vo výške 20% z ceny výletu je splnená okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet Obchodného partnera Organizátora. Organizátor po pripísaní čiastky na bankový účet jeho Obchodného partnera vystaví Klientovi potvrdenie o vykonanej platbe a zašle ho v elektronickej podobe na Elektronickú adresu Klienta.

5. REZERVAČNÍ POPLATOK

5.1. Rezervačný poplatok vo výške 20% uhradený klientom na účet Obchodného partnera Organizátora, zostane po celý čas na jeho bankovom účte vedeného v SR až do doby, než dôjde k samotnému čerpaniu výletu Klientom.

6. PRÁVA KLIENTA POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

6.1. Práva Klienta

6.1.1. Klient je oprávnený čerpať výlet na základe predloženia Vouchera alebo SMS podľa podmienok uvedených v ponuke.

6.2. Povinnosti Organizátora

6.2.1. Organizátor je povinný zabezpečiť Klientovi čerpanie výletu za podmienok uvedených v ponuke, a to bez vád.

6.2.2. Za chybu sa nepovažuje, ak dôjde k zmene termínu, než aký bol Klientovi uvedený v objednávke, ak bol Klient na možnosť zmeny termínu samotným Organizátorom dopredu upozornený v zmysle čl. 3.7.

6.3. Klient je v súvislosti s výletom vždy povinný dodržiavať pravidlá stanovené Organizátorom. Je tiež povinný podrobiť sa prevádzkovému a návštevnému poriadku v mieste konania výletu.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1. Viď „Podrobné podmienky účasti na výlete“

8. DALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

8.1. Organizátor je k činnostiam podľa Zmluvy oprávnený na základe vlastníctva najvyššej licencie typu „A“ (číslo 9019) udelenú ministerstvom cestovného ruchu v Turecku ..

8.2. Zákazník týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

9. OBCHODNÉ PODMIENKY

9.1.Obchodné podmienky sú dostupné na internetových stránkach www.vyletyvturecku.sk

9.2. Obchodné podmienky sú Klientovi oznámené postupom pri uzavretí zmluvy, pred odoslaním objednávky v zmysle čl. 3.5. a 3.6 a klient si ich môže vytlačiť alebo uložiť pomocou funkcií prehliadača Internetu.

9.3. Uzavreté zmluvy sú Organizátorom archivované v elektronickej podobe a nie sú prístupné.

9.4. Klient má informácie o nimi vykonaných objednávkach zaslané v podobe e-mailových správ na jeho elektronickú adresu.

10. DORUČOVANIE

10.1. Klientovi môže byť výpis doručovaný na jeho elektronickú adresu.

11. Záverečné ustanovenia

11.2. Ak právne vzťahy založené Zmluvou obsahujú medzinárodný (zahraničný) prvok, potom Organizátor a Klient zjednávajú, že sa tieto vzťahy riadia slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.3. Ak sú niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Zákaznická linka CZ : +420 244 402 289
Zákaznická linka Turecko: +90 850 307 65 77
Email: info@vyletyvturecku.sk