REZERVÁCIA

Rezerváciu výletu máte možnosť vykonať priamo na našej webovej stránke www.vyletyvturecku.sk prostredníctvom rezervačného formulára, prípadne existuje možnosť zaslať Vašu požiadavku ohľadom rezervácie na e-mail: info@vyletyvturecku.sk telefonicky či formou SMS správy na telefónnom čísle: +90 850 307 65 77 . Tiež môžete využiť chat, Skype, Whats App, Vıber. Naša CK Výlety v Turecku sídli na adrese: Alanyia Öğretmenevi Sok. 3 /C 07400 – Turecko a využíva tiež ďalšie partnerské agentúry po celom Turecku. Obchodný zástupca / partner v Českej republike zodpovedný za rezervácie / ponuku výletov:

MBJ servis  s.r.o.
Budějovická 2056/96
140 00 – Praha 4 Krč

Platná rezervácie je taká, kedy zákazník vyplní / uvedie všetky povinné údaje tj. mená všetkých účastníkov (u detí uviesť dátum narodenia pre získanie prípadnej zľavy či možnosť absolvovania výletu, meno, mesto a hotel v Turecku kde sa bude zdržiavať, kontaktné telefónne číslo na ktorom budete v Turecku k zastihnutiu. Predpokladom pre účasť na samotnom výlete bude predloženie voucheru alebo sms , ktorý / ktorú dostane každý registrovaný zákazník, po vykonaní rezervačnej platby na účet našej partnerskej spoločnosti v SR. Zaslanie voucheru alebo sms správy je možné zaslať na požiadanie aj ďalším účastníkom v rámci jednej rezervácie. Opakovane voucher alebo sms bude obsahovať meno objednávateľa, názov výletu, dátum a čas vyzdvihnutia s menom Vami uvedeného hotela a zvyšnú sumu, ktorú doplatíte na mieste pred začiatkom výletu.

Zákazník je povinný si skontrolovať správnosť uvedených údajov po obdržaní voucheru / sms. Akékoľvek chyby / zmeny musíte okamžite oznámiť našej spoločnosti na e-mail: info@vyletyvturecku.sk alebo telefonicky na čísle +90 850 307 65 77.

Naša agentúra si vyhradzuje právo zmeniť dobu vyzdvihnutia v hoteli aj ukončenie výletu. Tieto zmeny by sme Vám oznámili najneskôr večer, deň vopred formou SMS na telefónne číslo uvedené v rezervácii. Zákazník je povinný mať telefón zapnutý v predvečer výletu i neskôr, počas jeho konania. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za vrátenie Vami uhradeného rezervačného poplatku, ak nebudete včas riadne ospravedlnení alebo sa nedostavíte v určenom čase k nástupu do vozidla. Každý účastník výletu musí po ubytovaní v Turecku zaslať na vyžiadanie prostredníctvom WhatsApp, Messenger alebo e-mailovej aplikácie číslo svojej hotelovej izby, aby potvrdil a dokončil rezerváciu. prostredníctvom SMS alebo prostredníctvom WhatsApp, Messenger alebo e-mailovej aplikácie.

Zákazník zodpovedá za nesprávne či nepravdivo uvedené údaje (např.datum narodenie dieťaťa) pri rezervácii, sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi prípadné náklady spojené s nevykonaním jeho účasti na samotnom výlete (doprava, vstupenky, služby sprievodcu).

Informácie:

Zraz účastníkov výletu s organizátorom bude v hale / recepcii hotela alebo na ulici pred vchodom hotela, pokiaľ organizátor nestanoví s predstihom inak. V prípade, že nebude účastník výletu na stanovenom mieste prítomný, pokúsime sa s Vami ešte spojiť telefonicky na Vami uvedenom telefónnom čísle prípadne na izbovom čísle prostredníctvom hotelovej recepcie.

Zamestnanci:

Vodiči, inštruktori a sprievodcovia cestovnej kancelárie HOLIDAY IN TURKEY TRUZİM sú vyškolení a spôsobilí na poskytovanie špičkových turistyckých služieb v Turecku. Všetky diaľkové autobusy sú plne klimatizované, vybavené batožinovými priestormi vo vnútri aj z bokov autobusov. Iba transféry pre kratšie vzdialenosti nemusia mať maximálne vybavenie. Detské sedačky sa v autobuse nepoužívajú a nie sú ani uvedené ako povinná výbava.

Ľudia so zdravotným postihnutím sa môžu zúčastniť našich výletov iba po predchádzajúcej dohode s usporiadateľom. Sedadlá v autobusoch / vozidlách nie sú číslované a sú voliteľné podľa Vášho uváženia.

Výlet:

Všetci účastníci cesty sú povinní dodržiavať bezpečnostné pravidlá a pokyny sprievodcov / inštruktorov a vodičov. Doprava je hromadná, pretože sa jedná o skupinové výlety. Vyzdvihnutie v jednotlivých hoteloch je v v cene výletu a zabezpečuje jej usporiadateľ. Program prehliadky a poskytnuté jedla korešpondujú a sú v súlade s ponukou na webovej stránke: www.výletyvturecku.sk

Výlet možu tiež organizovať subdodávatelia, ktorí sú obchodnými partnermi našej agentúry. Poskytovaný program prehliadky, čas odchodu a návrat z výletu je závislí na destinácii Vášho hotela a vzdialenosti od miesta konania výletu.

 

Program výletov sa môže mierne líšiť od programu uvedeného na webových stránkach. K zmene dochádza len výnimočne a len z dôvodov zachovania lepšej bezpečnosti účastníkov a ich komfortu. V prípade poruchy autobusu (neopraviteľné na mieste), ktorá zabráni ďalšej preprave, zaistí usporiadateľ čo najskôr náhradnú dopravu. Pri následkoch spôsobených vyššou mocou (napr. Meškanie, zrušenie výletu alebo jeho časti) nevzniká účastníkom nárok na vrátenie peňazí.

 

Neprijímame zodpovednosť z dôvodu meškania charterového letu, chýbajúceho platného víza alebo pasu pri vstupe do Turecka a pokiaľ nebude účastníkom včas nahlásená tzn. 24 hodín pred konaním výletu. V prípade výletov na grécke ostrovy nenesieme žiadnu zodpovednosť a nevraciame cestovné náklady pokiaľ nebude mať účastník cestovný pas alebo vhodné vízum. Ak sa zákazník odmietne v priebehu výletu zúčastniť niektorej z jeho častí nevzniká mu žiadny nárok na vrátenie peňazí.

Počas cesty si usporiadateľ vyhradzuje právo fotografovať alebo natáčať kamerou účastníkov výletu a tieto materiály ďalej použiť na propagáciu našej agentúry bez ďalšieho písomného súhlasu. Usporiadateľská agentúra nenesie záruku za fotografie, filmy, CD a iné suveníry zakúpené počas výletov od ďalších subjektov. Usporiadateľská agentúra nenesie zodpovednosť za stratu osobných vecí alebo ich poškodeniu (napr. Fotoaparáty, okuliare, šperky, oblečenie atď.)

Let balónom v Kappadokii organizuje spoločnosť DORAK HOLDING. Cena letu balónom v Kappadokii je pohyblivá a usporiadateľ ju zverejní v predvečer letu. Cena sa môže líšiť od ceny prezentovanej na webových stránkach: www.vyletyvturecku.sk. V prípade jej navýšenia má klient právo na zrušenie výletu a vrátenie plnej výšky ním uhradenej čiastky a alebo na mieste doplatiť daný rozdiel a výlet uskutočniť. Dorak Holding si vyhradzuje právo kedykoľvek let balónom zrušiť.

Klient má právo sa obrátiť na usporiadateľa v prípade nespokojnosti so službami v jeho priebehu, aby sa dalo všetko na mieste vyriešiť. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.

Skupiny:

Skupina zahŕňa minimálne 25 osôb. V prípade, že sa jedná o jednu skupinu z jedného hotela možno požiadať o špeciálnu skupinovú zľavu ak to daný výlet umožňuje. Všetko je nutné komunikovať vopred s usporiadateľom. Zástupca takejto skupiny je povinný za skupinu podpísať zmluvu o turistických službách a uhradiť usporiadateľovi ním určenú zálohu. Všetky spory sú riešené podľa všeobecných obchodných podmienok.

ZĽAVY:

Deti do 12 rokov môžu pri vybraných výletov získať zľavu až do výšky 50%. Deti do 6 rokov bez nároku miesta v autobuse, až do výšky 100%. Na základe nariadenia tureckého ministerstva cestovného ruchu sa vek dieťaťa počíta podľa roku narodenia uvedeného v cestovnom pase. Deti zadarmo môžu cestovať na kolenách rodičov a alebo samostatne  zakúpeným cestovným lístkom v cene dieťaťa od 7 rokov.

Počas výletu je nutné mať cestovný pas k dispozícii pre prípadnú kontrolu veku dieťaťa. V opačnom prípade nemusí byť dieťaťu umožnený vstup do niektorých priestorov s povinnosťou vopred určenej vekovej hranice.

Odstúpenie od zmluvy:

Zákazník má právo zmeniť dátum cesty alebo počet osôb bezplatne najneskôr 48 hodín pred odchodom na výlet. Zrušenie zájazdu s nárokom na vrátenie nákladov v plnej výške možno len v prípade, že oznámite storno Vami objednaného výletu usporiadateľovi najneskôr do 48 hodín pred stanoveným časom Vášho vyzdvihnutia v hoteli, ktorý je uvedený na voucheri či v sms. Výlet možno tiež zrušiť s nárokom na vrátenie poplatku v plnej výške do 24 hodín pred stanoveným časom Vášho vyzdvihnutia v hoteli v prípade lekárskej správy, ktorú musíte zaslať napríklad prostredníctvom hotelovej recepcie do sídla našej agentúry v Alanyi na faxové CILS: +90 850 307 65 77 .

V prípade, že máte zaplatené vopred akékoľvek vstupenky, vouchery atď. a nesplníte storno-podmienky uvedené viď nemáte nárok na vrátenie peňazí.

Zrušenie výletu:

Výlet môže byť prerušený z dôvodu vyššej moci (katastrofy, štrajk, uzavreté cesty, nepriaznivé poveternostné podmienky ohrozujúce život a bezpečnosť účastníkov atď.). V takom prípade má zákazník nárok na vrátenie peňazí buď z časti, alebo celej čiastky v prípade zrušenia výletu zo strany usporiadateľa. O zrušení výletu Vás budeme prípadne informovať prostredníctvom sms na Vami uvedenom telefónnom čísle pri jeho registrácii.

V prípade zrušenia ponúkne usporiadateľ iný dátum výletu alebo náhradnú službu za rovnakú alebo vyššiu cenu. Ak je cena služby vyššia, zákazník sa môže rozhodnúť či uhradí rozdiel nákladov alebo náhradný výlet neprijme a tým mu vzniká nárok na vrátenie ním vopred uhradeného poplatku.

Sťažnosť

V prípade nespokojnosti klienta so službami poskytovanými v priebehu výletu je dobré informovať usporiadateľa bezodkladne, aby sa náprava dala zabezpečiť priamo na mieste. Sťažnosti je však možné zaslať agentúre písomne ​​do 7 dní po ukončení výletu / služby na e-mail: info@vyletyvturecku.sk alebo poštou do sídla spoločnosti.

 

Oprávnenosť sťažnosti bude posúdená a vybavená do 14 dní od jej doručenia.

Chcete mať aktuálne informácie?

Novinky, akcie do Vašeho e–mailu

*Nikdy neposielame spam